+36 1 224 6700   

Értelmiségi karriertörténetek

Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok,
szerk. Biró An­na­má­ria, Boka Lász­ló, Nagyvárad–Budapest, Par­ti­um Ki­adó – re­ci­ti, 2014.

Az ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­e­rek ku­ta­tá­sa az irodalom- és mű­vé­szet­szo­cio­ló­gia, a tár­sa­da­lom­tör­té­net, il­let­ve a meg­úju­ló tör­té­net­tu­do­mány bi­zo­nyos al­disz­cip­lí­ná­i­ban is ked­velt ku­ta­tá­si téma. A ma­gyar ér­tel­mi­ség­tör­té­net ku­ta­tá­sa mind­azon­ál­tal nem fej­lő­dött ön­ál­ló tu­do­mány­ág­gá, s in­kább egyéb te­ma­ti­kus rész­ku­ta­tá­sok­ban me­rült fel az egyé­ni vagy cso­por­tos kar­ri­er­mo­del­lek tisz­tá­zá­sá­nak igé­nye. A kar­ri­er­ter­ve­zés­sel össze­füg­gés­ben álló kap­cso­lat­épí­té­si stra­té­gi­ák a há­ló­zat­ku­ta­tá­son be­lül te­ma­ti­zá­lód­tak, az írói cso­por­to­su­lá­sok ku­ta­tá­sá­ban is új meg­kö­ze­lí­tés­mó­dot ered­mé­nyez­ve. Nyil­ván­va­ló te­hát, hogy olyan, csu­pán rész­ben ku­ta­tott te­rü­let­ről van szó, mely­ben el­ső­sor­ban in­ter­disz­cip­li­ná­ris vizs­gá­la­tok­ra van szük­ség, az iro­da­lom, kultúra- és tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok kép­vi­se­lői kö­zös pár­be­széd út­ján ala­kít­hat­ják ki azt az el­mé­le­ti hát­te­ret, fo­ga­lom­hasz­ná­la­tot és szük­sé­ges ter­mi­no­ló­gi­át, amely a ké­sőb­bi­ek­ben meg­ala­poz­hat­ja a ha­son­ló jel­le­gű ku­ta­tá­sok me­to­do­ló­gi­á­ját.

Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lások – 2.,
szerk. Biró An­na­má­ria, Boka Lász­ló, Nagyvárad–Budapest, Par­ti­um Ki­adó – re­ci­ti, 2016.

2015. szep­tem­ber 10–11-én zaj­lott le Nagy­vá­ra­don, a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Ma­gyar Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi tan­szé­ké­nek szer­ve­zé­sé­ben az az in­ter­disz­cip­li­ná­ris kon­fe­ren­cia, mely­nek vá­lo­ga­tott, szer­kesz­tett anya­gát tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só.A két év­vel ko­ráb­ban út­já­ra in­dí­tott tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia­so­ro­zat – amely re­mé­nye­ink sze­rint 2017-ben foly­ta­tó­dik is­mét – hé­zag­pót­ló sze­re­pet kí­ván be­töl­te­ni a ha­zai iro­da­lom­tör­té­ne­ti és kul­tú­ra­tu­do­má­nyi vizs­gá­ló­dá­sok ke­re­te­in be­lül az értelmiség-kutatás mind­ezi­dá­ig fel­tá­rat­lan, ámde na­gyon is össze­tett, tör­té­ne­ti, el­mé­le­ti és szo­cio­ló­gi­ai ke­re­te­ket egy­aránt igény­lő fo­lya­ma­ta­i­ban. Kö­te­tünk – a kon­fe­ren­ci­ák­hoz iga­zod­va, s az első, ha­son­ló című kö­tet vissz­hang­ján, si­ke­rén is fel­buz­dul­va –, kö­zel 25 elő­adó ta­nul­má­nyát nyújt­ja e té­má­ban, a „má­so­dik fel­vo­nás” leg­ja­vá­nak ered­mé­nye­it te­hát, el­té­rő kor­sza­kok­ra, egyé­nek­re és cso­por­to­su­lá­sok­ra, va­la­mint kap­cso­la­ti há­lók­ra össz­pon­to­sí­tó ku­ta­tá­sok men­tén.

Biró An­na­má­ria és Boka Lász­ló, szerk. Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok – 3.
Budapest–Nagyvárad: reciti–Partium, 2018.

Im­má­ron a har­ma­dik kö­te­tét bo­csát­juk útra az Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok cím­mel Nagy­vá­ra­don meg­ren­de­zett konferencia-sorozatnak. A kon­fe­ren­ci­ák két­éven­te in­ter­disz­cip­li­ná­ris elő­adá­so­kat fog­nak át a meg­adott te­ma­ti­ká­ban az MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te és a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem tá­mo­ga­tá­sá­val. A szerkesztők/konferenciaszervezők fő cél­ja a kez­de­tek­től az volt, hogy pár­be­szé­det biz­to­sít­sa­nak az irodalom- és tár­sa­da­lom­tu­dó­sok kö­zött egy olyan te­ma­ti­ka kö­rül­já­rá­sá­val, amely az ér­tel­mi­sé­gi sze­rep­vál­la­lás tör­té­ne­ti kü­lönb­sé­ge­it is fi­gye­lem­be véve kér­dez rá a sze­rep adta le­he­tő­sé­gek­re és kor­lá­ta­i­ra, vál­to­zó tör­té­ne­ti for­má­i­ra, egyé­ni és cso­por­tos ki­ve­tü­lé­se­i­re.