A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Könyvtára

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Könyvtára korlátozottan nyilvános kutatókönyvtár, tudományos és országos szakkönyvtár. A részét képező hét diszciplináris szakkönyvtár szakmai együttműködésén alapul. Egyedülálló és sokrétű gyűjteménye révén a hazai és nemzetközi humán tudományos élet számontartott intézménye, a kutatástámogatás jelentős szereplője. Célja, hogy folyamatosan fejlődő gyűjteményével és szolgáltatásaival támogassa és információval lássa el minden szakterület kutatóközösségét függetlenül a könyvtárak fizikai elhelyezkedésétől, megőrizze, gyarapítsa a hazai tudományos eredmények dokumentumait akár nyomtatott, akár digitális formában.

kutatohaz cimlap 680 454 1484572198Humán Tudományok Kutatóháza. Fotó: Szigeti Tamás/MTA

Szolgáltatások:
Dokumentumok helyben olvasása, beiratkozott intézeti és kutatóközponti munkatársak számára kölcsönzése. Lelőhelyfeltárás, intézeti munkatársaknak könyvtárközi kölcsönzés. Kutatástámogatás.

2021-re előfizetett adatbázisaink:

Cambridge University Press Journals - HHS Collection
De Gruyter Journals - SSH Package
EBSCO Academic Search Complete
JSTOR Essential Collection valamint a IX és XIII Archive Collections
Oxford Art Online
Oxford Music Online
Oxford University Press Journals Arts&Humanities Collection
Project Muse - Humanities Collection
Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja
Arcanum Digitális Tudástár

Tinta Könyvkiadó SzóTudásTár
Typotex Interkönyv

a Szaktárs-on belül elérhető
Attraktor Kiadó
Balassi Kiadó
Gondolat Kiadó
Kronosz Kiadó
L'Harmattan Digitális Adatbázis
Mentor könyvek Kiadó
Napvilág kiadó
Osiris Kiadó

2021. szeptember 6-tól a Bölcsészettudományi Kutatóközpont könyvtárai ismét a régi rend szerint tartanak nyitva: hétfőn 9-17 óráig, kedden 9-18 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, pénteken 9-15 óráig.

Kérjük, hogy a maszkot továbbra is viseljék a könyvtárban, ne feledkezzenek el a kézfertőtlenítésről valamint a távolságtartásról sem és csak az erre kijelölt olvasótermi asztalokat vegyék igénybe.

Az előjegyzéses kölcsönzés és az online olvasószolgálat továbbra is rendelkezésükre áll.  


Szakkönyvtárak:

Filozófiai Intézet Könyvtára

Könyvtáros: Pluhár Emese

Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
telefon: +36-1-224-6700/4442
e-mail:

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

Gyűjtőköre felöleli a filozófiai tudományok minden területét és a kapcsolódó határtudományokat. A könyvtár gyűjti, őrzi és szolgáltatja ezen tárgykörökben megjelenő magyar és idegen nyelvű szakkönyveket és folyóiratokat. Állományában kiemelt védettséget élveznek az 1850 előtt kiadott magyar és külföldi anyagok. A könyvtár feladatának tekinti az intézeti kutatók publikációinak, valamint az intézettörténeti vonatkozású kiadványoknak a gyűjtését.


Eötvös Könyvtár (Irodalomtudományi Intézet Könyvtára)

Könyvtáros: Markó Veronika, Botka Anikó

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
telefon: (36 1) 279-2767
E-mail:

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A könyvtár gyűjtőköre az irodalomtudomány valamennyi szakágazata, kiemelt fontossággal a kortárs magyar szépirodalom, az összehasonlító irodalomtörténet, az irodalomelmélet és a reneszánsz-kutatás. Naprakészen gyűjti a legfontosabb magyar és külföldi humán tudományi szakirodalmat. Állományából fokozott védelmet élvez az 1850 előtt kiadott magyar és külföldi könyvek gyűjteménye és Eötvös József könyvhagyatéka.


Művészettörténeti Intézet Könyvtára

könyvtáros: Papp Júlia, Tihanyi Attila

Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
telefon: +36-1-2246700 / 4344
e-mail: és

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak a művészettörténet, a művészetelmélet, ezen belül a magyarországi művészetre és a segédtudományi anyagokra vonatkozó szakirodalom. Mellékgyűjtőkör: az egyetemes művészettörténet valamint a társtudományok informatív publikációi. Az állományból a Kampis-, a Fülep-, a Bogyai-hagyaték, valamint a kiállítási katalógusok külön kezelt egységeket képeznek.


Néprajztudományi Intézet Könyvtára

Könyvtáros: Breinerné Varga Ildikó, Némethné Holló Zsuzsanna, Pastyik Endre

Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
telefon: +36-1-224-67-00/4122 és 4123

e-mail:  

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak az etnológia, folklór, néprajz, valamint az antropológia tárgykörében megjelenő magyar és külföldi szakkönyvek és folyóiratok, különnyomatok, térképek, elektronikus adathordozók. Továbbá a rokon- és társtudományok néprajztudományt érintő kiadványai, elsősorban az irodalom, nyelvészet, művelődéstörténet, művészettörténet, földrajz, szociológia, régészet, történelem, orientalisztika, vallás tudomány és zenetudomány körében.


Régészeti Intézet Könyvtára

könyvtáros: Bodnár Erzsébet, Sópajti-Tóth László, Vajda Olga

Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
telefon: +36-1-224-67-00/4501

e-mail:

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak a régészet (ezen belül őskori régészet, klasszika archaeologia, ókori keleti, bizánci, népvándorlás- és honfoglalás kori, középkori és török kori régészet), továbbá antropológia, archaeogenetika, környezettörténet, földrajz, helytörténet, valamint a kapcsolódó társtudományok (történelem, néprajz, földrajz, művészettörténet) tárgykörében megjelenő magyar és külföldi szakkönyvek, folyóiratok. A könyvtár állományát gazdagítják Gerevich László, Bökönyi Sándor, Bognárné Kutzián Ida és Banner János hagyatékából származó könyvek, Castiglione László könyvtárának egy része, valamint a Makkay Jánostól megvásárolt könyvgyűjtemény.


Történettudományi Intézet Könyvtára

Könyvtáros: Adamecz Szilvia, Lehoczky Viktória, Henézi Katalin

Humán Tudományok Kutatóháza

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
telefon: +36-1-224-67-00/4439

e-mail:

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A könyvtár gyűjtőköre felöleli a magyar nemzet történetének tudományos szakirodalmát; Európa történetére vonatkozó feldolgozásokat, továbbá a nemzetközi gazdaság-, politika-, diplomácia-, társadalom- és művelődéstörténeti szakkönyveket, különös tekintettel a szomszédos államokra. A könyvtár mellékgyűjtőkörébe tartoznak a kapcsolódó diszciplínák tárgykörében megjelenő magyar és külföldi szakkönyvek, folyóiratok.


Zenetudományi Intézet Könyvtára

könyvtáros: Benyovszky Mária, Bácsi Fanni

1014 Budapest, Táncsics u. 7.
telefon: +36-1-214-6770 / 302, 307, 308

e-mail: és

A könyvtár elektronikus katalógusa folyamatosan fejlődik.

A zenetudományi szakkönyvtár gyűjti a magyar zenetörténet, népzene, néptánc irodalmát, továbbá az általános zenetörténet, népzene, néptánc legfontosabb dokumentumait, (tipológiai szempontból - a „dokumentumok” fogalmába könyveken és folyóiratokon kívül kották, hangzó anyagok és kéziratok is beletartoznak). A magyar zenetörténeten belül kiemelten és teljességre törekvőén gyűjti Bartók Bélára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár mellékgyűjtőkörébe tartozik a határterületek/rokon tudományok irodalma. Fontosabb hagyatékok: Major Ervin könyvtára, Dohnányi-hagyaték, Sgambati/Liszt-hagyaték, Isoz-hagyaték, Rajeczky Benjámin könyvei, Rácz Aladár hagyatéka. Kiemelt jelentőségű a kéziratállomány, az 1850 előtti könyv-, valamint a 19. századi kottagyűjtemény.