A BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályának kuratóriuma és a Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport közös rendezvényén 2021. szeptember 24-én Kisantal Tamásnak adták át a Szegedy-Maszák Mihály családja és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztálya által alapított Szegedy-Maszák Mihály-díjat.


A díj kiemelkedő minőségű irodalomtudományi tárgyú könyveket jutalmaz, fiatal, de már nem pályakezdő tudósokat, akik érvényesítik azt a diszciplináris sokoldalúságot, ahogyan Szegedy-Maszák Mihály az irodalomtudományt művelte. Így a kuratórium különösen azokra figyel, akik filozófiai, esztétikai, nyelvészeti, történettudományi, képzőművészeti, néprajzi, eszmetörténeti és művelődéstörténeti kérdéseket is perspektívájukba vonnak.

szegedy maszak dij2021 kisantaltamas btkKisantal Tamás

A kétévente kiadott díj átadását a pandémia miatt ezúttal egy évvel elhalasztva rendezték meg. A díjátadó ünnepséget Bezeczky Gábor nyitotta meg bevezetőjével, amelyben elmondta:

„Még mindig úgy látom, hogy megroskadt a világunk, beszűkült a szemhatár, alacsonyabbak lettek a dolgok, körvonalaik a gyengülő megvilágításban alaktalanabbak, mióta Szegedy-Maszák Mihály levette róluk a tekintetét, és eltávozott a magyar irodalomtudományból. El tudom képzelni, hogy Szegedy-Maszák Mihály a maga elképesztő szerénységével nem örülne, ha tudná, hogy díjat neveztünk el róla. De erre csak azt tudom mondani: most már késő, ezt előbb kellett volna meggondolnia. Ha nem hoz létre oly hatalmas életművet, mely felsorolhatatlanul sok költőre, íróra, értekezőre, festőre, zeneszerzőre terjed ki – számos diszciplinán, korszakon, nyelvterületen keresztül oda-vissza, akkor senki nem akarna díjat elnevezni róla, senki nem örülne, ha megkapná ezt a díjat, és senki nem lenne büszke arra, hogy átadhatja.”
A teljes bevezető itt olvasható.

szegedy dijA meghívó letölthető.

Majd a díjazottat Z. Varga Zoltán méltatta laudációjában:

„Kisantal Tamás első monografikus munkáját a holokauszt (és a II. világháborús pusztítás) különböző ábrázolásmódjainak szentelte. A Túlélő történetekben az ábrázolhatóság történet- és morálfilozófiai dilemmáit az általános elméleti tárgyaláson túl igazi komparatista megközelítéssel mutatja be, hiszen változatos műfajú, főként világirodalmi művekről ad szoros, ám egyszersmind a kulturális, történelmi, politikai kontextusban is járatos olvasatokat. Műelemzései megvilágítják a fikció szerepét a történelmi esemény megértésében, miközben körültekintően méri fel szerepüket a múlt feldolgozásának kollektív, társadalmi munkájában. A két nagy téma, a történelmi ábrázolás elvi kérdései, illetve a történelmi traumák konkrét kontextusokban megmutatkozó egyedi vizsgálata Kisantal Tamás későbbi kutatásait is meghatározták. Az élet tanítómesterei című kötete egyenlő arányban tartalmaz történetelméleti kérdéseket, magyar és világirodalmi műveket, filmeket, valamint a múlt társadalmi reprezentálásának diffúzabb kulturális gyakorlatait elemző írásokat. Invenciózus elemzéseit módszertani felvetések teszik izgalmassá, és túlzás nélkül mondhatom, hogy az emlékezet politikáját, valamint a történelmi ábrázolás újabb lehetőségeit taglaló szövegei nemzetközi tudományos mércével mérve is eredetinek számítanak.

Ugyanez mondható el legutóbbi, a díj apropóját is szolgáltató könyvéről, Az emlékezet és a felejtés helyeiről, melyben a II. világháború lezárását követő évek emlékezetpolitikáját elemzi, ezúttal teljességgel a magyar kontextusra fókuszálva. Munkájában a nyolcvanas években megszilárduló nemzetközi holokauszt-diskurzus normái által kialakított kánonból kiszoruló művek kontextuális és poétikai elemzésére tesz kísérletet. Kutatásaiban egy nemzetközi viszonylatban is egyedülálló korpusz leírására vállalkozik, bemutatva a háborút követő években zajlott jogi, morálfilozófiai, politikai vitákat és e vitákban tevékenyen részt vállaló irodalmi műveket, önéletrajzi munkákat, közéleti gyakorlatokhoz kötődő szóbeli megnyilatkozásokat.

Kisantal Tamás eddigi pályája intellektuális függetlenségről, következetes elvekről, sokoldalú tájékozódásról tanúskodik, ami a kuratórium egybehangzó véleménye szerint méltóvá teszi a Szegedy-Maszák Mihályról elnevezett díjra.”
A laudáció teljes szövege itt elérhető.

Az esemény alkalmával mutatták be A tágasság iskolája – Szegedy-Maszák Mihály 75: Az emlékkonferencia írásai című tanulmánykötetet is (szerk. Bucsics Katalin, Budapest: Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport – BTK Irodalomtudományi Intézet Elméleti osztály, Szegedy-Maszák Mihály-díj kuratórium, 2021). A három évvel ezelőtti konferencia előadásaiból készült könyvről Kálmán C. György beszélt, végül Bucsics Katalin ismertette a hamarosan elkészülő Szegedy-Maszák Mihály-honlapot.