Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat és a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert-díjat, ezenfelül elindította a kutató professor emeritus címek adományozását. A 2021. évi ELKH Díjátadó Ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozata keretében november 9-én tartották az MTA székházában. Az ELKH Díjat Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont címzetes főigazgatója nyerte el. Bárány Róbert-díjat vehetett át a BTK munkatársai közül Bukáné Kaskötő Marietta, a BTK Zenetudományi Intézet fiatal kutatója, Draskóczy Eszter, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa és Nagy Eszter, a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos segédmunkatársa. Kutató professor emeritus címet pedig Gyáni Gábor, a BTK Történettudományi Intézet kutatóprofesszora kapott.


A díjátadó ünnepségen Maróth Miklós, az ELKH elnöke, Freund Tamás, az MTA elnöke és Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár köszöntötte a díjazottakat.

Az elismeréssel járó díjak és címek átadását követően Fodor Pál, turkológus, történész, az MTA doktora, az ELKH Díj nyertese, valamint José R. Calvo, a Barcelona Supercomputing Center stratégiai tanácsadója, az Európai Királyi Doktori Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének elnöke tartott tudományos előadást.

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj (ELKH Díj) megalapításának és adományozásának célja elsősorban az ELKH Titkárság irányítása alá tartozó kutatóhelyeken dolgozó kutatók kiemelkedő szakmai munkájának erkölcsi és anyagi elismerése. A díjat évente egy olyan kutató nyerheti el, aki a tudományos közösségben széles körű megbecsülésnek örvend itthon és külföldön, kiemelkedő szakmai életutat, kimagasló tudományos teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, szabadalmat tudhat magáénak. Az ELKH Díjat 2021-ben Fodor Pál, turkológus, történész, az MTA doktora nyerte el.

A rendezvényen elhangzott laudáció:

fodor pal 400x400Fodor Pál az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója volt 2012–2021 között, jelenleg címzetes főigazgatója, a BTK Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója és az intézet Középkori osztályának vezetője. Több mint négy évtizede a hazai és a nemzetközi tudományos élet tevékeny résztvevője és egyben alakítója.

Számos témát felölelő publikációi műfajukat tekintve is sokrétűek, soruk a nagymonográfiától az elemző tanulmányokon és a nagyívű esszéken át a grandiózus forráskiadványokig terjed. Az általa szerkesztett, nagyrészt külföldi kiadóknál megjelent mintegy húsz kötet felbecsülhetetlen jelentőségű a magyar történettudomány nemzetközi megjelenése és elismertsége szempontjából. Számos kutatás vezetője volt, amelyek közül a legfontosabbak a Szigetvár ostromához és a Szulejmán szultán sírhelyéhez, illetve a mohácsi csatához és annak utóéletéhez kapcsolódó projektek. Az ezek kapcsán született publikációk a kora újkori magyar történelem kutatásának legjelentősebb eredményei közé tartoznak.

Nemzetközileg is elismert kutatásai több szempontból is megújították az Oszmán Birodalom történetének vizsgálatát. A legnagyobb tudományos elismerést kiváltó munkája az Oszmán Birodalom igazgatásának és pénzügyi adminisztrációjának 17. századi változásait és ezek hátterét feltáró angol nyelvű monográfia. Ez a mű kétségkívül az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb egyéni teljesítménye a nemzetközi oszmanisztikai kutatások terén.

Fodor Pál szerény, de mindig határozott és céltudatos kiállásával a hazai tudományosság mintaképét személyesíti meg, akiben az egyetemes magyar kultúra és szellemtörténet iránti rendíthetetlen elkötelezettség valódi, mély humánummal, az emberi értékek iránti alázattal párosul.


Bárány Róbert-díj

A Bárány Róbert-díj megalapításának és adományozásának célja az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóhelyeken kutatói munkakörben foglalkoztatott 35 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. A díj elnyerésére magas tudományos értékű pályaművel, egyéni munkával elért eredménnyel lehet pályázni, például szabadalommal, találmánnyal, könyvvel, szakcikkel vagy cikksorozattal, önmagában értékelhető önálló kutatási eredménnyel vagy részeredménnyel, illetve a társadalomtudományok területén doktori értekezéssel is.

A BTK munkatársai közül Bárány Róbert-díjat kapott:

bukane kaskoto marietta e1636366993807Bukáné Kaskötő Marietta, a BTK Zenetudományi Intézet fiatal kutatója.

Pályaművének címe: „Musica Sacra Hungariae: a cecilianizmus magyarországi története 1897-től 1950-ig”

Pályaműként benyújtott doktori disszertációjában a kutató új nézőpontból láttatja a múlt század első felének magyarországi zenetörténetét. Megvilágítja a bajorországi Cecília-mozgalom közvetlen hatását a magyar egyházzenei reformtörekvésekre, rekonstruálja a reformok hazai megjelenését és kibontakozását, vizsgálja az egyház- és sajtótörténeti viszonyokat, valamint az új egyházzenei repertoár stiláris és esztétikai vonatkozásait. (A díjazottról és pályaművéről bővebb információ a BTK Zenetudományi Intézet oldalán található.)

 

draskoczy eszter e1636367076677Draskóczy Eszter, az ELKH támogatott MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport és BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa.

Pályaművének címe: „Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai”

A kutató pályaműként beadott, még idén megjelenő monográfiája amellett, hogy a magyarországi Dante-kutatások legújabb alapműve, a nemzetközi dantisztika számára is több szempontból új eredményeket tár fel. Ennek különös jelentőséget ad, hogy ez évben emlékezik meg a világ Dante halálának 700. évfordulójáról. A tudományelméleti és módszertani szempontból egyaránt kiemelkedő mű a közép- és a felsőfokú oktatásban is használható.

 

nagy eszter e1636367945633Nagy Eszter, a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos segédmunkatársa.

Pályaművének címe: „Szép Fülöp Világkrónikája”

Elismerést érdemlő tanulmányában a kutató a Világkrónika sokszempontú elemzésével egy összetett alkotói folyamatot tár fel, és meggyőzően rekonstruálja a szerző és a kódexet díszítő mester közötti együttműködést. Emellett sikeresen bizonyítja, hogy ugyanez a flamand miniátor korábban Mátyás király számára dolgozott. Kutatása jól szemlélteti, hogy milyen fontos a kismesterek tanulmányozása a középkori művészeti kapcsolatrendszerek feltárásához. (A díjazottról és pályaművéről bővebb információ a BTK Művészettörténeti Intézet oldalán található.)  

A Bárány Róbert-díj 2021. évi valamennyi nyerteséről az ELKH honlapján olvashatnak.


Kutató professor emeritus cím

gyani gaborA kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutatóhelyein tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói életpályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységének elismerése. 2021. évben professor emeritus címet kapott Gyáni Gábor, a BTK Történettudományi Intézet kutatóprofesszora.

Az újkori magyar társadalomtörténet-kutatás megkerülhetetlen alakja, emellett történelemelméleti és historiográfiai munkái is alapvető fontosságúak. Egyetemi oktatóként fontos szerepet játszott az utánpótlás-nevelésben. Az intézetben és az egyetemen egyaránt mindig új kérdések felvetésére és hiánypótló kutatások elindítására bátorította a fiatalabb generációt.

 


2021. évben átadott professor emeritus cím valamennyi kitüntetettjéről az ELKH oldalán található bővebb információ.


Galéria