A „Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport négynapos mesterkurzust rendezett 2022. március 20–24. között Hosszú reformáció: a vallási perzekúció hagyománya címmel. A mesterkurzus a hosszú reformáció téziséhez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatások elméleti és módszertani eredményeit alkalmazta a régi magyarországi és erdélyi konfesszionális irodalom szövegeinek és ezek történeti kontextusainak kutatásában, az idei rendezvény fókuszában a vallási perzekúció tapasztalata állt.


hosszuredormaciomesterkurzus

Az előadások és szemináriumok a kora újkori mártírológiai szövegek magyarországi recepciója mellett figyelmet fordítottak a magyarországi mártírológiai irodalom alakulására, a katolikus és az antitrinitárius gyakorlat tárgyalására is. A résztvevők Mihalik Béla, Orsós Julianna, Rédey-Keresztény János és Tóth Zsombor voltak, a beszélgetést Móré Tünde vezette.

A BTK Irodalomtudományi Intézetben megrendezett eseményt a Kutatócsoport könyvbemutatója zárta, amely során egyrészt a Közvetítők és közvetítés: Kulturális transzfer a hosszú reformáció kontextusában című kiadványról beszélgettek. A kötet írá­sai szer­te­ága­zó té­má­kat bon­col­gat­nak, a kö­zép­ko­ri kó­dex­má­so­lás­tól kezd­ve egé­szen a 19. szá­zad for­du­ló­ján ki­ala­ku­ló or­vo­si szak­nyelv vizs­gá­la­tá­ig.­ A szer­zők egy­től egyig fi­a­tal ku­ta­tók, akik­nek írá­sa­it el­ső­sor­ban az moz­gat­ta, ho­gyan le­het a kul­tu­rá­lis transz­fe­rek je­len­sé­gét és vál­to­za­ta­it meg­ra­gad­ni, va­la­mint ho­gyan il­lesz­ked­nek a vizs­gált je­len­sé­gek a hosszú re­for­má­ció korszakalakzatába. Másrészt a rendezvényen bemutatták a német nyelven nemrég megjelent "...daß er uns einen Correspondenten in Wien ausmache" című kötetet is.

További információk a „Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport honlapján találhatók.