2022. április 7-én hirdette ki a Magyar Tudományos Akadémia a Mobilitási támogatás nyerteseit, akik között a Bölcsészettudományi Kutatóközpont három kutatója is szerepel: Demeter Gábor, a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Pávai István, a BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, osztályvezetője és Vargha Katalin,  a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa, tudományos titkára. A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása. 


Demeter Gábor Integráció és dezintegráció Délkelet-Európában a 17-21. században című projektjének befogadó intézménye a Bolgár Tudományos Akadémia. A projekt futamideje során a magyar fél elsődleges célja Burián István 1886-1896  közötti – bolgár válságéveket felölelő – Diószegi István által összegyűjtött naplóinak kiadása, melynek lábjegyzetelése bécsi levéltári kutatást és szakirodalmi feldolgozást igényelt, a bevezető tanulmány megírása pedig további bulgáriai levéltári kutatásokat tesz szükségessé. A napló közreadásában Ress Imre, Demeter Gábor, Penka Pejkovszka, Erdélyi Mátyás, Csaplár-Degovics Krisztián és Eszik Veronika működnek közre. A projekt során Bíró László vezetésével folytatódik a párhuzamos/komparatív Balkán-kronológiák közreadása, az 1919-1945 (2022) és 1945-2007 közötti időszakra (2023). Szintén a projekt keretén belül jelenik meg egy kronológia Ress Imre szerkesztésében az 1849-1867 közötti neoabszolutista éra intézmény- kultúr- és politikatörténetéről. Emellett vizsgálják még az Oszmán Birodalom és balkáni utódállamainak politika-, gazdaság- és társadalomtörténetét is.

koprivshtica8 1


Pávai István Szellemi kulturális örökség dokumentumai. Kutatás magyarországi és romániai archívumokban és múzeumokban című projektjének partnerintézménye a Román Tudományos Akadémia. Lassan egy évtizede, hogy a mobilitási pályázat keretében, magyar-román viszonylatban folyik a népzenei gyűjtemények feltárása, román részről Bartók román gyűjtésének áttekintése, ahol szükséges a revíziója; magyar részről pedig a romániai archívumok magyar vonatkozású adatainak rögzítése. Magyar szempontból az együttműködés eddigi legfontosabb eredménye Jagamas János és Szenik Ilona a kolozsvári archívumban őrzött gyűjtéseinek DVD-ROM kiadása (2014, 2019). Pávai István, az együttműködési pályázatok eddigi felelőse 2021 decemberében betöltötte 70. életévét, ezért a még tavaly beadott, és ismét elnyert pályázat vezetését Németh István Csaba munkatárs vette át, aki szintén erdélyi származású. Az új pályázat a népzenei dokumentumok és forrásokon túl immár kiterjed majd az erdélyi magyar zeneszerzők és műveik dokumentumainak kutatására is.

jagamas szenik


Vargha Katalin Globális és lokális elemek a kortárs folklórban Magyarországban és Észtországban című projektjének befogadó intézménye az Észt Tudományos Akadémia. A projekt elsődleges célja a folklór jelenkori formáinak vizsgálata, amelyekre tartalmi és formai szempontból is jelentős hatást gyakorol a digitális kommunikáció. A kutatás tárgyát jelentő viccekben, modern mondákban, internetes mémekben, a gyermek- és diákfolklórban ennek eredményeként egymás mellett vannak jelen a lokális hagyományok és a globális tömegkultúrából származó elemek. A résztvevő kutatók célja a közös szempontok szerinti gyűjtés és elemzés, az eredmények nemzetközi konferencián történő megvitatása, majd közreadása tematikus folyóiratszám formájában. A projekt a BTK Néprajztudományi Intézetének Folklór Osztálya és a tartui Észt Irodalmi Múzeum Folklór Osztálya és Folklór Archívuma közötti együttműködésben valósul meg. Módszertanilag jelentős mértékben támaszkodik az észt fél korábbi tapasztalataira a kortárs folklór jelenségek gyűjtése és archiválása, valamint a digitális adatbázisok kialakítása terén.

estonian literary museum. photo alar madissonÉszt Irodalmi Múzeum. Fotó: Alar Madisson