Magyarország külkapcsolatai (1945‒1990) című könyv (szerk. Horváth Sándor, Kecskés D. Gusztáv, Mitrovits Miklós) bemutatójára 2022. május 3-án, kedden 11 órakor került sor a BTK Történettudományi Intézet szervezésében. A kötetet Rainer M. János, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanára és Varga Zsuzsanna, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetője ismerette, miután Fejérdy András, a BTK Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese köszöntötte az érdeklődőket. 

Galéria
 A kötet előszava:

Több mint harminc évvel a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlása, és ezzel szoros összefüggésben a kommunista korszak kutathatóvá válása után eljött az idő az évtizedek óta folyó történeti kutatás Magyarország külpolitikájára vonatkozó eredményeinek összegzésére. Az 1990-es években elkezdődött levéltári forradalom nyomán lehetővé vált az egykori szovjet blokk, és benne Magyarország nemzetközi tevékenységének alapos feltárása. Az eredmények nagyszámú dokumentumközlés, tanulmányok és több monográfia formájában már a szakmai nyilvánosság elé kerülhettek. A kötet szerkesztőinek célja, hogy az elmúlt évtizedek levéltári kutatásainak eredményeit a szélesebb olvasóközönség számára, egyúttal a felsőoktatásban is használható kézikönyvben tegyék közzé.

img 20220513 133124

Az 1945 és 1990 közötti Magyarország legfontosabb külpolitikai partnereivel – országokkal és intézményekkel egyaránt – fenntartott kapcsolatait a kutatásokban aktívan résztvevő szerzők tanulmányaiból ismerhetjük meg. Az egyes fejezetek a kétoldalú viszonyrendszert komplex módon, a politika, a gazdaság és a kultúra szféráját egyaránt vizsgálva igyekeznek bemutatni. A mondanivaló befogadásának megkönnyítése érdekében – a szó szerinti idézeteket kivéve – eltekintettünk a levéltári és bibliográfiai forrásokra való gyakori hivatkozásoktól, és törekedtünk a közérthető megfogalmazásra, a szakkifejezések megmagyarázására. Az egyes fejezetek befogadását, az adott kétoldalú kapcsolatrendszer gyors áttekintését teszik lehetővé az összefoglaló bevezetők. A tudományos hitelesség megőrzése érdekében azonban fontosnak tartottuk, hogy a tanulmányok végén a szerzők összefoglalják témájuk forrásanyagát és bibliográfiáját – ami lehetőséget ad az érdeklődő olvasóknak a történettudomány műhelyébe való betekintésre, valamint a diplomáciai kar továbbképzésére is. A további tájékozódást szolgálják az egyes fejezetek végén szereplő ajánlott olvasmányok. A kötet tudományos értékét növeli, hogy a kézikönyv tanulmányait az egyes területek élvonalbeli szakemberei lektorálták.

A kötet széles olvasóközönség figyelmére számít: történelem és nemzetközi kapcsolatok szakos egyetemi hallgatók, a nemzetközi kapcsolatok területén dolgozó szakemberek, diplomaták, újságírók és a téma iránt érdeklődő nagyközönség tagjai egyaránt haszonnal forgathatják, akárcsak azok a kutatók, akik Magyarország valamely külügyi relációjának gazdasági vagy kulturális (irodalmi, művészeti, stb.) részterületével foglalkoznak.

Vásárlási és rendelés információk.