Nagy lefedettségű mitokondriális genomok és Y-kromoszómális tipizálások ősi leszármazási vonalakat fednek fel a mai székely népességben címmel jelent meg a BTK Archeogenomikai Intézet kutatóinak új tanulmánya a Genes (MDPI) folyóiratban január elején.


A Borbély Noémi vezetésével elkészült tanulmányban a székelyektől 115 új teljes mitokondriális genomot és 92 új Y-kromoszomális STR és SNP profilt mutatnak be a BTK Archeogenomikai Intézet kutatói és társszerzőik. Kutatásuk eredményei és a közölt adatok minőségi ugrást jelentenek a korábbi tanulmányokhoz képest, mivel az első teljes mitokondriális genomi adatbázist és részletes Y-kromoszomális (23 rövid tandem ismétlődésen alapuló) profilokat  közölnek a régióból.

Szécsényi-Nagy Anna NKFIH FK projektje keretében a kutatók azokat a mintaadókat választották ki gondosan, akiknek felmenői is helyiek voltak, és több generációra visszamenőleg a Székelyudvarhely környékén fekvő falvakban éltek. A mintagyűjtés Énlaka, Firtosmartonos, Kányád, Bögöz, Gagy, Szentábrahám, Csekefalva, Székelydobó, Patakfalva és Farcád településeken zajlott 2019-ben, a helyi lelkészek és a csíkszeredai Sapientia Egyetem docense, Máthé István segítségével. Az eredményeket populációgenetikai és filogenetikai módszerekkel értékelték a székelyekhez földrajzilag vagy történetileg kapcsolódó modern és ősi populációk összefüggésében.

fig1 map

Európa és Románia erdélyi részének térképe, amelyen a DNS-minták gyűjtésének helyszínéül szolgáló székely falvak láthatók (fekete színnel jelölve).
A citromsárga háttér a magyar nyelvű népesség, köztük a székelyek, települési területeit jelöli. A piros narancssárga körök jelzik a korábban gyűjtött és publikált székely adatsorok mintagyűjtési helyeit (Egyed et al., 2007; Tömöry et al. 2007) és Székelyudvarhelyet.

A székelyek története a 12. századig vezethető vissza a térségben, eredetükről számos tudományos elmélet létezik. Jelen kutatás eredményei a populáció túlnyomórészt helyi (azaz kelet-közép- és délkelet-európai) összetételét mutatják, a szomszédos népességekkel való mérsékelt keveredéssel. Mind az anyai (mitokondriális), mind az apai (Y-kromoszomális) génállományban nagyfokú heterogenitást találtak a cikk szerzői a falvakon belül és azok között. Az anyai és az apai vonalak között is elsősorban európai típusokat azonosítottak hasonló arányban, de mindkét esetben jellemezhetők bizonyos keleti vonalak is.

A filogenetikai elemzések megerősítették egyes anyai (A+152+16362, A12a, C4a1a3, C5c1a, D4e4) és apai (Q, R1a) vonalak feltételezett keleti eredetét, és néhány esetben ezek a népvándorlás kori (Kr. u. 5-9. század) és a magyar honfoglalás kori (Kr. u. 10. század) népességből származó ősi DNS-adatokkal is kapcsolatba hozhatóak.

halozatabra

Hálózatábra a mintaadók felmenőinek helyi mozgásáról. A mintadonorok, valamint szüleik és nagyszüleik születési helyét körökkel jelöltük, a generációkat pedig vonalak kötik össze.
Ha nem ugyanazon a helyen születtek, akkor a két településnek megfelelő kör van összekötve, ha ugyanazon a településen születtek, akkor a kör önmagával van összekötve.
Látható, hogy azok a falvak emelkednek ki leginkább, ahol a mintavétel zajlott, ami azt jelzi, hogy a mintaadók felmenői közül a legtöbben ugyanezeken a településeken éltek.
A települések egymáshoz viszonyított helyzete megfelel a földrajzi elhelyezkedésüknek, és arányos a távolságokkal (kivéve az ábra szélein szaggatott vonalakkal jelzett távolabbi településeket).
A mintaadó településeket ábrázoló körök mérete arányos a településről származó mintaadó személyek számával. Az ábra Gephi szoftverben készült a "GeoLayout" bővítmény segítségével, a települések földrajzi szélességi és hosszúsági adatainak felhasználásával.

A jelenlegi székely adatsor kiegészíti a korábbi székelyföldi vizsgálatokat, és nagy vonalaiban összhangban van azok megfigyeléseivel. A napjainkban tapasztalt genetikai sokféleség feltárása mellett nagy jelentőséggel bír a mai és az ősi populációk közötti genetikai folytonosság vagy átalakulás vizsgálata, a székelyek népesség-történetének nyomon követése. A kutatók következő genetikai tanulmánya ennek feltárásához középkori székely temetőkből származó mintákat fog bevonni a vizsgálatokba és teljesgenom-elemzésekkel bővíti az eddigi megállapítások körét, szintén a Székelyudvarhely környéki régióból. A BTK Archeogenomikai Intézet munkatársainak partnerei a munka folytatásában a BTK Régészeti Intézete, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és a székelykeresztúri Molnár István Múzeum.

További információ: 

Az eredeti közlemény itt olvasható.