BTK Filozófiai Intézet

„Lendület” Morál és Tudomány Kutatócsoport

2017-ben jött létre Demeter Tamás vezetésével.

A kutatócsoport a tudományos kutatás hátterében meghúzódó, azt orientáló, korlátozó és különböző vonatkozásokban igazoló értékek történeti, filozófiai és szociológiai vizsgálatára alakul. Célja, hogy esettanulmányokon keresztül tárja fel azokat a gyakran nem reflektált és így racionális kontrollt nélkülöző kognitív, morális, társadalmi és esztétikai értékeket, amelyek a modern tudomány 17-20. századi történetét jellemzik. A kutatás keretében készülő esettanulmányok nem csak történeti ismereteink bővítésére irányulnak, hanem az értékelkötelezettségek tudományos kutatásban játszott szerepének általános szociológiai-filozófiai tanulságait is vizsgálják, s ezeken keresztül tudománypolitikai irányelvek és gyakorlatok megalapozásához járulnak hozzá.


BTK Irodalomtudományi Intézet

„Lendület” Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820

A nyugat-magyarországi irodalom 1770 és 1820 közötti történetét feltáró Lendület-kutatócsoport.

2017-ben jött létre Csörsz Rumen István vezetésével.

Lendulet logo magyar egyben lilaA 18. század végi magyar irodalmi élet formálásában kulcsszerepet játszott a dunántúli írók és értelmiségiek hálózata. Nem beszélhetünk egységes mozgalomról – tagjai mind felekezeti, mind irodalomszemléleti szempontból eltérők, s nem is mindig álltak közvetlen érintkezésben –, de a regionális összetartozás olyan művelődéstörténeti tanulságokat rejt, amelyek rendszeres kutatásával adós maradt az irodalomtudomány. A nyugat-magyarországi kereskedővárosok (Győr, Komárom, Szombathely stb.) Bécs és Pozsony szellemi és politikai vonzásában, az új egyházpolitikai lehetőségek kihasználásával teremtették meg saját arculatukat. A dunántúli értelmiség progresszívan élt a polgárosodás lehetőségeivel, főként a tudományszervezés (pl. pozsonyi tudós társaságok) és a kommunikáció terén, megteremtve a magyar nyelvű sajtót (Magyar Hírmondó, Mindenes Gyűjtemény, Sokféle).

A sokak mintájává vált jezsuita költőn, Faludi Ferencen túl is nagy számú költő-író munkálkodott a térségben, némelyikük kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett (pl. Pálóczi Horváth Ádám levelezése Kazinczyval, Csokonaival és más kortársakkal; szabadkőművesség). Révai Miklós és Kultsár István már ekkoriban elsőrangú szervezőként segítette az irodalmi nyilvánosság formálódását.

A 18. századi dunántúli írók működésére a szakirodalom – a Kazinczy-kor kánonformáló ereje, majd a gazdagabban kutatott 19. századi klasszikusok (Berzsenyi, a Kisfaludy fivérek stb.) miatt – hajlamos volt másodvonalként tekinteni. Kutatócsoportunk ezt a képet szeretné árnyalni, részletesen megvizsgálva néhány kiemelkedő dunántúli író és értelmiségi (főként pap-tanárok) regionális kapcsolatait, működésük tárgyi és szellemi hátterét (levelezés, kéziratosság, könyvtárszervezés, könyvkiadás, mecenatúra stb.). A csoport akadémiai és egyetemi kutatóhelyek együttműködésén alapul, amely nemzetközi figyelemre is számot tarthat. Legfőbb feladataink alapkutatások: Faludi Ferenc magyar verseinek kritikai kiadása, Pálóczi Horváth Ádám kéziratainak, Révai Miklós és Agyich István latin verseinek, valamint Péteri Takács József és Nagy János köteteinek forráskiadása; a Nemzeti Dalok Gyűjteményének és Kresznerics Ferenc szótárának elektronikus kiadása. A források rendszerezését korszerű adatbázisok építése segíti: levelezés-, könyv-, ponyva- és kézírásminta-kataszterek. Az új eredményeket évenként nemzetközi konferenciákon és tanulmánykötetekben adjuk közre.


„Lendület” Hosszú reformáció Kelet-Európában 1500–1800

Long reformation COLOR Long Hun 35mm15mm

A hosszú reformáció elméletének alkalmazását vizsgáló Lendület-kutatócsoport.

2018-ban jött létre Tóth Zsombor vezetésével.

A projekt kettős célt követ: a hosszú reformáció fogalma köré felépülő kutatási gyakorlat megalapozását és meghonosítását a hazai kutatásban, valamint egy nemzetközi kutatási és koordinációs központ (Centre for Reformation Studies) felállítását, amely a projektet, illetve külső és belső munkatársait a befogadó intézettel együtt erőteljesen pozicionálja a nemzetközi reformációkutatásban.


A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana

A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanát vizsgáló Lendület-kutatócsoport.

2019-ben jött létre Hites Sándor vezetésével.

pol eco lit2020

A magyar nemzeti irodalmi kultúra kialakítása a 19. században egy időben zajlott a társadalom és a gazdaság kapitalista átalakulásával. Ennek során az írók egyszerre váltak a nemzeti kultúra nagy presztízsű képviselőivé, és lettek gazdasági ágensek a kulturális piacon. Ahogy a kor gazdasági eszméi befolyásolták a nemzeti irodalom társadalmi jelentőségére és hasznosságára vonatkozó felfogásokat, úgy az irodalmi művek is hatottak arra, milyen kép alakul ki a gazdaságról a magyar kultúrában.

Az írók gazdasági helyzete és anyagi környezete hatott alkotásmódjukra, a finanszírozási formák (piac, mecenatúra, állami támogatás, közadakozás) pedig meghatározták a nemzeti kultúra egész arculatát. A piacok szerkezete és a kulturális gazdaság azóta jelentősen átalakult, a magyar nemzeti irodalom 19. századi kezdeteikor tapasztalható jelenségek vizsgálata mégis segíthet arra a jelenkori kérdésre válaszokat találni, hogy miként lehet fenntartani és működtetni a nemzeti kultúrát a globalizálódó világ egyre nemzetközibbé váló kulturális piacain.


BTK Néprajztudományi Intézet

„Lendület” Etnoökológia Kutatócsoport

Lokalitás a globális változások hálózatában: Az ökológiai antropológia mint közvetítő a helyi közösségek és a globális változások között a Kárpát-medencében.

2020-ban jött létre Babai Dániel vezetésével.

Az újonnan megalakuló Etnoökológia Lendület Kutatócsoport célja a Kárpát-medence vidéki közösségei és a természeti környezete, azaz táj és ember kapcsolatának vizsgálata. A kutatás középpontjában álló táj és ember egy társadalmi-ökológiai rendszert képez. E rendszer kaszkádszerű (dominóelv szerint egymásból következő) változásai, a változások helyi érzékelése, megélése (lokális percepció), valamint a természeti környezethez kapcsolódó helyi és hagyományos ökológiai tudás áll a tervezett, a sokoldalú, gyakorlatorientált, az ökológiai antropológia eszköztárát alkalmazó kutatás figyelme középpontjában.


BTK Régészeti Intézet

„Lendület” Mobilitás Kutatócsoport

Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500),

2015-ben jött létre Kiss Viktória vezetésével.

Lendulet Mobilitas„Programunk a bronzkor első felének ezer éves időszakát (Kr. e. 2500–1500) vizsgálja a mai Magyarország területének több mikro-régiójában. A korszaknak nevet adó bronz nagy területeket átívelő kereskedelmének köszönhetően ekkoriban távoli régiók kerültek kapcsolatba egymással, és az emberiség történetében először jelent meg a társadalmi egyenlőtlenség intézményessé válása. Kutatásunk fő célja az őskori Európában központi szerepet elfoglaló Kárpát-medence kiválasztott régióiban a bronzkori közösségek társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedéseinek és társadalmi stratégiáinak komplex vizsgálata. E kérdéskört három irányból vizsgáljuk: a települések, a temetkezések, valamint az ezekből előkerülő leletanyag, elsősorban a bronztárgyak új, multidiszciplináris módszerekkel (a korábbinál pontosabb, s a hazai bronzkori kutatásból szinte teljesen hiányzó új AMS radiokarbon, stabilizotóp minták, valamint a teljességgel hiánypótló DNS elemzés, számos fémtárgy elemösszetétel és ólomizotópos elemzése, valamint kerámia és kő tárgyak petrográfiai és neutronaktivációs mintavételeinek kiértékelése) kiegészített elemzése és publikálása révén.”


BTK Történettudományi Intézet

„Lendület” Szent Korona Kutatócsoport

A Szent Korona és a magyar királykoronázások 1526 és 1918 közötti történetét kutató Lendület-csoport.

2012-ben jött létre Pálffy Géza vezetésével.

sztkorona

Az Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: A magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526–1916) című projekt legfőbb célja a magyar tudományosság jelentős adósságának pótlása, a Szent Korona újkori históriájának és a magyar király-, illetve királyné-koronázások 16–20. századi (székesfehérvári, pozsonyi, soproni, budai és budapesti) ceremóniáinak részletes áttekintése.

Az interdiszciplináris projekt hazai és külföldi (ausztriai, szlovákiai, spanyol- és olaszországi stb.) levéltárakból össze kívánja gyűjteni a koronázási jelvények és szertartások eddig ismeretlen újkori forrásait, a korona és a koronázások ábrázolásait, miközben összeállítja a legfőbb nemzeti kincsünk itineráriumát, a koronázási szertartások Ki kicsodáját, a koronázási érmek adatbázisát és megjelenteti Révay Péter nevezetes bővített koronatörténete (1659) latin–magyar kritikai kiadását. Emellett kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy egyes korszakokban kinek mit jelentett a Szent Korona, milyen eszmeiség fűződött hozzá, és milyen szerepet játszott a magyar állami, később nemzeti reprezentációban és szimbolikus politikában.


„Lendület” Középkori Gazdaságtörténet Kutatócsoport

A középkori magyar gazdaság történetét interdiszciplináris módszerekkel vizsgáló Lendület-kutatócsoport.

2015-ben jött létre Weisz Boglárka vezetésével.

12045475 1721270618103359 5317342096197781583 oA kutatás egyes részterületeihez rendelt korszakhatárok különbözőek: azokat a témák belső logikája szabja meg. A kutatás két nagyobb részterületet ölel fel. A gazdasági élet egyik fontos – egyidejűleg aktív és passzív – szereplője maga a királyi hatalom volt, éppen ezért a kutatócsoport egyik fő feladata ennek a szerepnek a feltárása.

A Magyar Királyság gazdasági életének ugyanakkor nem volt olyan vetülete, melyben ne jutott volna kulcsszerep a városoknak. Az egyes városok gazdaságpolitikája azonban nem csak az ország határain belül fejtette ki hatását: elsősorban ez volt az a tényező, mely csatlakoztatta a Magyar Királyságot a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe: ezért a városi gazdálkodás lesz a kutatás másik fő ága. Az első részterületen belül a kutatócsoport az uralkodók bevételeit, a gazdasági élet működéséhez elengedhetetlen pénzverést, a királyság pénzügyigazgatását működtető intézményrendszert vizsgálja, miközben az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések tanulmányozása szintén a kutatás ezen részéhez tartozik. A városi gazdálkodást három szinten lehet vizsgálni: az adminisztráció, az infrastruktúra és a saját vállalkozások szintjén. Míg az első kettő lehetőséget teremtett arra, hogy a település a gazdasági élet színhelyeként szolgáljon, illetőleg arra, hogy polgáraik minél jobb feltételek közepette folytathassák gazdasági tevékenységüket, a harmadik már a város intézményeinek és létesítményeinek működését, az adózási kötelezettség teljesítését könnyítette meg. A kutatócsoport a hangsúlyt az első két szint vizsgálatára helyezi, különös súlyt helyezve a városok hazai és nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepének tanulmányozására.


„Lendület” Trianon 100 Kutatócsoport

A trianoni béke történetét kutató Lendület-csoport.

2016-ben jött létre Ablonczy Balázs vezetésével.

Lendulet Trianon 100A Trianon 100 év után: kontextus, lokalitás, régió című projekt azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a legfrissebb történeti tudást új tudást teremtve és a meglévőt mozgósítva rávilágítson a trianoni békeszerződés új oldalaira, megvilágítsa a döntés megszületésének egyes, eddig árnyékban hagyott vagy esetleg félreinterpretált oldalait és a 100. évfordulóra készülve olyan új, friss és érvényes műveket publikáljon, amelyekkel a szélesebb magyar közvélemény számára is orientációs pontot jelenthetnek. Ezzel pedig eltörölje a magyar történetírás adósságait (amennyiben még vannak ilyenek) a magyar és a nemzetközi szakmai közönség és a szélesebb közvélemény számára megjelenítse és érthetően bemutassa az így létrehozott és rendszerezett tudást egy olyan multidiszciplináris (de történelemorientált) és lehetőség szerint transznacionális keretben, amely a pályázatot értelmezhetővé teszi a nemzetközi közösség számára is.

A javasolt terv egy kollektív munka, számol környező országokban élő magyar kutatók bevonásával, és rendezvényein, publikációiban pedig be kívánja vonni a nemzetközi történésztársadalom legjavát, akik ezzel a témával foglalkoznak. Az első lépcső a magyar közvélemény számára érthetően bemutatni kutatásaink eredményeit, a második nyilván az, hogy a nemzetközi történészközegben is értelmezhető témákat (a menekültek kérdése, az efemer/átmeneti államok Közép-Európában, az impériumváltások, a békeszerződés a nemzeti emlékezetben) angol nyelvű, angolszász kiadóknál megjelentetett kötetekben, vagy tematikus folyóiratszámokban mutassa be a kutatásai eredményeit.


„Lendület” Családtörténet Kutatócsoport

A teljes, fél- és mostohatestvéreket, szülőket és mostohaszülőket integráló összetett családformációkat kutató Lendület-csoport.

2017-ben jött létre Erdélyi Gabriella vezetésével.

Magyar családtörténet a modernitás előtt: Gyermekkor és mozaikcsaládok a 16-19. században című kutatási projekt.

logo home huA kutatás azon a meglátáson alapszik, hogy a premodern társadalomban a mostoha vagy mozaik család – a szülők és gyermekek biztonságos és meghitt közösségéről alkotott idealizált kép ellenére – sokkal gyakoribb volt, mint a mai társadalomban, amikor a családok válságáról és diverzifikációjáról szokás beszélni. 

Csalad5

Ma a válások, régen pedig az elhunyt családtagok pótlása miatt az emberek nagy része gyermekként vagy szülőként összetett családban élt. A legnagyobb magyar, Széchenyi István nősülésekor 14 gyermek nevelőapja lett, amelyet követően még három gyermeke született. Háztartásában a gyermekek egy részét egyik szülőjéhez sem fűzte vérségi kapcsolat.  A jelenség mindennaposságát jelzi, hogy a 16. századi oltárképeken Krisztus rokonságát – a nagymama Szent Anna egymást követő három házassága és családja bemutatásával – is mozaikcsaládként ábrázolták.


A kutatás önálló vizsgálat tárgyává teszi az ehhez hasonló teljes,- fél- és mostohatestvéreket, szülőket és mostohaszülőket integráló összetett családformációkat. Az évszázadokon és társadalmi rétegeken átívelő kutatás írott, tárgyi és vizuális források felhasználásával, több tudományág módszereit hasznosítva igyekszik módosítani a tradicionális családokról élő idealizált képet. Történészek, történeti demográfusok, irodalomtörténészek, történeti néprajzosok és művészettörténészek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok keretében igyekszenek árnyalni azt a sematikus nézetet, hogy ezek az “abnormális” családformációk konfliktusokkal, negatív érzelmekkel és gonosz mostohákkal terheltek.

„Lendület” Tíz Generáció Kutatócsoport

A vidéki társadalmat az úrbérrendezéstől a vidék elnéptelenedéséig (1767–2017) kutató Lendület-csoport.

2019-ben jött létre Horváth Gergely Krisztián vezetésével.

fejlec logo

„Az elnéptelenedés a vidéki térségek egyre növekvő gondja napjaink Európájában. Ennek háttere a termékenységi ráták visszaesése mellett az agrárjövedelmek versenyképtelenségével és a városias központok szívóhatásával magyarázható leginkább. Az egykori szovjet blokk országai esetében azonban egy további, hangsúlyos elem sem maradhat figyelmen kívül: a kollektivizálás során a pártállamok erőszakkal kényszerítették az egyéni gazdákat a szövetkezetekbe, akik az iparba vándorlással és a termékenység visszafogásával védekeztek korábbi életük erőszakos megváltoztatása ellen.

Kutatócsoportunk interdiszciplináris módszerekkel dolgozó kutatók összehangolt munkájával szeretne fényt deríteni azokra a hosszú lefolyású történelmi folyamatokra, amelyek a kárpát-medencei vidéki társadalom jelenlegi, jellegzetes mintázatainak kiformálódásához vezettek. Kutatásunk időhatárai 1767 és 2017, az úrbérrendezés megindulásától a jelenig tartó két és fél évszázad. Vizsgálatainkban olyan fontosnak vélt, de mindeddig nem feltárt jelenségekre, összefüggésekre koncentrálunk, amelyek révén választ kaphatunk a vidéki társadalom életét a jelenig meghatározó strukturális hatóerők jellegére és súlyára (nagybirtok szerepe, területi egyenlőtlenségek különbségeinek összefüggései, természetföldrajzi adottságok). Elemzéseinkben egyaránt alkalmazzuk a hagyományos, levéltári kutatáson alapuló történészi eszköztárat és a statisztikai adatelemzés számítógépes módszertanát, valamint a térinformatika kínálta lehetőségeket.”


BTK Zenetudományi Intézet

„Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport

2012-ben jött létre Dalos Anna vezetésével.

A kutatócsoport elsődleges célja, hogy összegyűjtse, archiválja, elemezze és értelmezze, valamint kutathatóvá tegye a 20. századi magyar zene dokumentumait, továbbá hogy e kutatások eredményeit a szakmabeli érdeklődők és a nagyobb nyilvánosság elé tárja. Az archívum és kutatócsoport források sokaságát kívánja összegyűjteni, mégpedig nem kizárólag a komoly és kortárs zene köréből, de tevékenységi területei közé tartozik a 20. század magyarországi szórakoztató és könnyűzenéjének feldolgozása is. Az archívumban őrzött dokumentumok – köztük Dohnányi Ernő és Lajtha László rendkívül becses hagyatéka – a magyarországi kulturális örökség részét képezik. A gyűjteményt létrehozók és működtetők nem titkolt célja ugyanakkor, hogy a 20. és 21. századi magyar zenét segítse bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe.


„Lendület” Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport

Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról.

2019-ben jött létre Czagány Zsuzsa vezetésével.

letoltes„A középkori kódextöredékek vizsgálata a múlt század 70-es éveiben manifesztálódott önálló tématerületként a nemzetközi és a magyar medievisztikai kutatásban. Mezey László alapozó munkálataiba a hazai zenetudomány képviselői (Dobszay László, Szendrei Janka) is bekapcsolódtak, közreadva az akkor ismert 655 kottás fragmentum katalógusát. Az eltelt csaknem 40 év óta a források száma megsokszorozódott. A primer forrásföltárás és a komparatív vizsgálat eszköztára gyökeresen átalakult, új lehetőségeket tárva a kutatás elé. A digitális technológia és az online megjelenés egymástól távol eső kódexek virtuális rekonstrukcióját teszi lehetővé.

DSC 0058 cimlap

Projektünk a hazai zenei szempontú töredékkutatást a digitális fragmentológia nemzetközi hálózatának részévé kívánja tenni. E célt megvalósítása a föltárás – földolgozás – rekonstrukció három szintjén történik: 1. Primer forrásföltárás hazai és külföldi (szlovák, román, horvát és osztrák) könyv- és levéltárakban, bizonyított vagy feltételezett magyar provenienciájú forrásanyagot tartalmazó gyűjteményekben, a lefejtetlen (in situ) töredékek lehetőség szerinti restaurálása; 2. A források digitalizálása, kodikológiai-paleográfiai-dallamtörténeti földolgozása, az adatok adatbázisba foglalása és online megjelenítése; 3. Az azonos kódexből, műhelyből származó összetartozó töredékcsoportok azonosítása és virtuális rekonstrukciója, szintetikus-monografikus feldolgozása. A kutatás e szakasza magába foglalja a töredékek hordozókönyveinek és ezek possessorainak vizsgálatát, amely nélkülözhetetlen az eredeti kódexek kora újkori és újkori sorsának, itineráriumának felgöngyölítéséhez.

Kutatásunk nemcsak tudományos szempontból tekinthető innovatívnak – hiszen itt valóban források kerülhetnek elő vagy válnak korszerű módon rekonstruálhatóvá –, de új távlatokat nyit a magyarországi középkori és kora újkori kéziratos és könyves kultúra rétegeinek, kapcsolatrendszerének, transzmissziós útvonalainak és intézményi hátterének árnyaltabb megismerése előtt. Projektünk közvetlen kapcsolatban áll a hasonló célú közép-európai kezdeményezésekkel, s csatlakozik a nemzetközi fragmentológiai kutatás dinamikusan fejlődő zenei ágához.”