Antal Alexandra
A magyar tudományosság kapcsolatrendszerének és intézményesülésének fejlődéstörténete a 19. század első felében.

Bollók Ádám

Egy kiemelkedően „nemzeti tudomány”: a nemzeti gondolat szerepe a Kárpát-medencei népvándorlás kori régészet kérdésfeltevéseinek alakulásában

Cieger András           

A közjog szerepe a nemzeti identitás formálásában a 19. század második felében. Tradíciók és mítoszok

Dávidházi Péter – kutatásvezető

Bibliai szerepminták nemzetiesítése a 19–20. századi magyar költészetben

Ferenczi Attila

A nemzeti kultúra koncepciója és a kezdődő klasszika-filológiai irodalom

Fórizs Gergely

A plutarkhizmus hagyománya a 19. század első felének magyar irodalmában

Gángó Gábor

Irodalom, tudomány, kultúra: Eötvös József életműve

Gyáni Gábor – kutatásvezető

A nemzeti történetírás kánonjának megteremtése a 19. század végén

Hajdu Péter

Nemzeti éthosz a 19. század utolsó harmadának novellisztikájában

Hites Sándor

A nemzet mint gazdasági-pénzügyi entitás megjelenítése a 19. századi magyar irodalomban

Horkay-Hörcher Ferenc

Mire jó egy nemzeti könyvtár és egy nemzeti akadémia? A kultúra szerepe a Széchenyiek nemzetépítő programjában

Klement Judit

A gazdaságtan nemzeti tudománya

Konrád Miklós

Magyar nemzet – zsidó szemmel a 19. században

Kovács Gábor

Asszimilatív stratégiára épülő, illetve etnoprotekcionista nyelvezetet használó politikai kultúra konfliktusa a 19. század utolsó harmadának, illetve a 19–20. század fordulójának magyar nemzetkarakterológiájában

Lajtai Mátyás

Romák a magyar nacionalizmus peremén. A magyar kultúra romaképe a 19. században

Mester Béla

A „nemzeti filozófia” fogalmának történeti rekonstrukciója a magyar kultúrában a Kant-vitától (1792–1822) Erdélyi János haláláig (1868)

Mikos Éva

A folklorisztika mint a nemzeti kultúra és irodalom szolgálóleánya a 19. században

Papp Gábor György

A nemzeti építészetről való gondolkodás alakulása a 19. század második felében

Paraizs Júlia

A Shakespeare-játszás mint hiánypótlás a 19. századi magyar nyelvű kultúrában

Ritoók Zsigmond

A nemzeti eposz (Vörösmarty, Arany) kérdése és a 19. század Homéros-képe

Szalisznyó Lilla

A Magyar Tudományos Akadémia mint nemzeti intézmény kialakulása a 19. században, különös tekintettel Arany János főtitkár hivatali iratainak kutatására.

Szilágyi Adrienn

A pályázati koordinációt intéző tudományos segédmunkatárs

Székely Miklós

Az ipar, az iparművészet és az iparoktatás összefüggései és kapcsolatai a nemzeti formakincs kialakításának programjával a 19. század végén

Tallián Tibor

A „magyar zene” koncepció kialakulása a 19. században

Török Zsuzsa

A nők szerepe a modern nemzeti tudat alakulásában a 19. században

Varga Bálint

Közép-európai regionalizmus és versengő történeti víziók, 1880–1940

Völgyesi Orsolya

Közjogi viták és középkor-képzetek a reformkor politikai és irodalmi diskurzusaiban