+36 1 224 6700   

Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja

FiKon 2013: VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában

VERS. Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2013, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, He­ve­si And­rea, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014 (Ari­an­na köny­vek, 7).

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja (Fi­Kon) első kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon, ha­son­ló­an előd­jé­hez, a Fi­a­tal Ku­ta­tók Kon­fe­ren­ci­á­já­hoz, hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés­ből jött lét­re. A cél egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­cia­so­ro­zat in­dí­tá­sa volt. A 2013 ok­tó­be­ré­ben Sze­ge­den meg­ren­de­zett VERS – Vers­tan, po­é­ti­ka, tró­pu­sok a 15–17. szá­za­di Eu­ró­pá­ban című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za a Fi­Kon első kö­te­te.

FiKon 2014: kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva

kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – új­ra­hasz­no­sít­va: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2014, szerk. Bar­tók Zsó­fia Ág­nes, Fajt Ani­ta, Gö­rög Dá­ni­el, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015 (Ari­an­na köny­vek, 9).

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja (Fi­Kon) má­so­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon, ha­son­ló­an előd­jé­hez, a Fi­a­tal Ku­ta­tók Kon­fe­ren­ci­á­já­hoz, hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés­ből jött lét­re. A cél egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó kon­fe­ren­cia­so­ro­zat in­dí­tá­sa volt.
A 2014 no­vem­be­ré­ben Bu­da­pes­ten meg­ren­de­zett kul­túr­jav. Írás­be­li­ség és szó­be­li­ség iro­dal­ma – új­ra­hasz­no­sít­va című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za a Fi­Kon má­so­dik kö­te­te.

FiKon 2015: Szöveg, hordozó, közösség – Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban

Szö­veg, hor­do­zó, kö­zös­ség – Ol­va­só­kö­zön­ség és kö­zös­sé­gi ol­vas­má­nyok a régi ma­gyar iro­da­lom­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2015, szerk. Gesz­te­lyi Her­mi­na, Gö­rög Dá­ni­el, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja har­ma­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2015 no­vem­be­ré­ben a Deb­re­ce­ni Egye­te­men le­zaj­lott Szö­veg, hor­do­zó, kö­zös­ség. Ol­va­só­kö­zön­ség és kö­zös­sé­gi ol­vas­má­nyok a régi ma­gyar iro­da­lom­ban című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

FiKon 2016: Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben

Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2016, szerk. Déri Esz­ter, Dó­bék Ág­nes, Gö­rög Dá­ni­el, Mar­kó Ani­ta, Maró­thy Szil­via, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2017.

A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ne­gye­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2016 őszén a Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­te­men le­zaj­lott Az em­ber – kul­túr­tör­té­ne­ti és po­é­ti­kai meg­kö­ze­lí­tés­ben című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

FiKon 2017: TÉV/HIT – Tévedések és tévesztések a régi irodalomban
Etl­in­ger Mi­hály, Mar­kó Ani­ta, Pál­fy Esz­ter, Szat­má­ri Áron, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. tév/hit – Té­ve­dé­sek és té­vesz­té­sek a régi iro­da­lom­ban: Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2017. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.
A Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ötö­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2017 őszén a Pé­csi Tu­do­mány­egye­te­men le­zaj­lott TÉV/HIT: Té­ve­dé­sek és té­vesz­té­sek a régi iro­da­lom­ban című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az itt el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

 

Fikon 2018: KOR/TÁRS – Kapcsolat, háló(zat) és közösség az 1800 előtti Európában

Er­dő­di Ale­xand­ra Ani­ta, Fin­ta Má­ria Anna, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, szerk. KOR/TÁRS – Kap­cso­lat, háló(zat) és kö­zös­ség az 1800 előt­ti Eu­ró­pá­ban. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2018. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja ha­to­dik kon­fe­ren­cia­kö­te­tét tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A Fi­Kon be­ce­ne­vű hall­ga­tói kez­de­mé­nye­zés cél­ja egy, a fi­a­tal ku­ta­tók szá­má­ra szer­ve­zett, szak­ma­i­lag igé­nyes, a régi ma­gyar iro­da­lom­mal és ha­tár­te­rü­le­te­i­vel fog­lal­ko­zó éven­kén­ti kon­fe­ren­cia­so­ro­zat meg­ren­de­zé­se. A 2018 őszén a ELTE‑n le­zaj­lott Kor/Társ című kon­fe­ren­cia is eb­ben a szel­lem­ben va­ló­sult meg. Je­len kö­tet az ott el­hang­zott elő­adá­sok ta­nul­mánnyá szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­maz­za.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail