+36 1 224 6700   

Születésnapi kötetek

A Nem­zet Ka­lo­gá­nya: Kál­mán C. György 60. szü­le­tés­nap­já­ra

A Nem­zet Ka­lo­gá­nya: Kál­mán C. György 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Ve­res And­rás, a szerk. mun­ka­tár­sa Je­ney Éva, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

Kál­mán C. György ép­pen hat­van éve, áp­ri­lis 22-én lát­ta meg a nap­vi­lá­got. Ele­in­te iz­ga­lom­ban tar­tot­ta a szak­mát, hogy me­lyik irány­zat­hoz csat­la­ko­zik. Ő azon­ban elő­re­lá­tó­an úgy dön­tött, hogy egyik­hez sem. En­nek kö­szön­he­tő, hogy mun­kás­sá­gát ma már kü­lön irány­zat­ként tart­juk szá­mon. A ki­lenc­ve­nes évek­ben az­zal a di­lem­má­val szem­be­sült, hogy me­lyi­ket te­kint­se fő mű­kö­dé­si te­rü­le­té­nek: az iro­da­lom­el­mé­le­tet vagy az iro­da­lom­kri­ti­kát. Mind­két te­rü­let nagy sze­ren­csé­jé­re az utób­bit ré­sze­sí­tet­te előny­ben.

Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés

Ami­ci­tia: Ta­nul­má­nyok Tüs­kés Gá­bor 60. szü­le­tés­nap­já­ra / Bei­träge zum 60. Ge­burt­stag von Gá­bor Tüs­kés, fő­szerk. / Ha­up­tedi­to­rin Len­gyel Réka, szerk. / Hera­us­ge­ber Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Kiss Mar­git, Lé­nárt Or­so­lya, re­ci­ti, Bu­da­pest, 2015.

Könnyű azo­kat kö­szön­te­ni, akik sze­re­tik az ün­nep­lést, a pro­to­kollt. Tüs­kés Gá­bor egyé­ni­sé­gé­től az ilyes­mi tá­vol áll. Az ün­ne­pel­ni vá­gyók­nak, te­hát e kö­tet szer­ző­i­nek, s még in­kább szer­kesz­tő­i­nek ko­moly vizs­ga az ő tény­sze­rű­sé­ge, sal­lang­men­tes­sé­ge: va­jon tudunk‑e úgy írni (sőt: ol­vas­ni), hogy az ün­ne­pelt ked­vét lel­je a vég­ered­mény­ben?”

Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

Ara­nyo­zás: Ta­nul­má­nyok Ko­rom­pay H. Já­nos hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­já­ra. Szerkesztette: FÓRIZS Gergely, rec.iti, Budapest, 2009

Borostyánút. Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára

Borostyánút. Tanulmányok Bojtár Endre 70. születésnapjára. Szerkesztette: Berkes Tamás, rec.iti, Budapest, 2010

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

Cseh köd­ké­pek für­ké­sző­je: Írá­sok Ber­kes Ta­más 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Ba­logh Mag­dol­na, Ka­lavsz­ky Zsó­fia, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2014.

Cseh köd­ké­pek für­ké­sző­je című kö­tet­ben kol­lé­gák és ba­rá­tok kö­szön­tik egy-egy írás­sal a ma­gyar bo­he­misz­ti­ka ki­vá­ló ku­ta­tó­ját, az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet Közép- és kelet-Európai Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­jét, a hat­van­éves Ber­kes Ta­mást. A hu­szon­egy szer­zős Fest­sch­rift al­cí­me akár az Írá­sok Közép-Európáról Közép-Európából is le­het­ne, hi­szen a kö­tet szer­zői e ré­gi­ó­ban élő és dol­go­zó köl­tők, írók, mű­for­dí­tók, iro­da­lom­tör­té­né­szek, akik a ma­gyar, szlo­vák, cseh, len­gyel, orosz és lit­ván nyel­vű iro­da­lom, iro­da­lom­tör­té­net és ‑el­mé­let prob­lé­má­it, kér­dé­se­it fe­sze­ge­tik. A kö­te­tet sze­mé­lyes hang­vé­te­lű írá­sok nyit­ják, majd Ber­kes Ta­más ku­ta­tá­si té­má­i­hoz kap­cso­ló­dó ta­nul­má­nyok kö­vet­kez­nek. Eb­ben a rész­ben egye­bek mel­lett a Mo­nar­chi­á­ról, a cseh-morva nép­da­lok­ról, a cseh me­sék­ről, a cseh-magyar műfordítás-elméletről, a len­gyel iro­da­lom­ról, a Kaf­kát for­dí­tó Má­ra­i­ról, és a kor­társ ma­gyar iro­da­lom szlo­vák fo­gad­ta­tá­sá­ról esik szó. A har­ma­dik egy­ség­ben a ma­gyar iro­da­lom, a ne­gye­dik­ben pe­dig a len­gyel, lit­ván és orosz iro­da­lom­mal és nyelv­vel fog­lal­ko­zó írá­sok ol­vas­ha­tók.

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára

Architect in the Quarry: Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday

szerk./edited by Hi­tes Sán­dor, Tö­rök Zsu­zsa

Bu­da­pest, rec.iti, 2010

Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., rec.iti, 2010.

Mar­go­na­u­ták: Írá­sok Mar­gócsy Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra

Amb­rus Ju­dit, Bá­rány Ti­bor, Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Mar­go­na­u­ták: Írá­sok Mar­gócsy Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra. Bu­da­pest: rec.iti, 2009.

Mar­gócsy Ist­ván hat­van­éves lett. Je­len kö­tet ezt ün­nep­li. Ün­nep­li min­den betű és vessző, pon­tos­vessző és fel­ki­ál­tó­jel, min­den be­kez­dés és min­den kép is, és ter­mé­sze­te­sen, ha ma­radt ben­ne saly­tó­hi­ba, ak­kor az is jú­li­us 23-át ün­nep­len­dő ma­radt a könyv­ben. Ün­nep­lik hat­van tu­dós ta­nul­má­nyok (tes­sen össze­szá­mol­ni, ez ak­kor is hat­van, ha nem annyi­nak lát­szik), és ün­nep­lik ver­sek, no­vel­lák, esszék, meg per­sze egy mar­gi­ná­lia is őt ün­nep­li. 

Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára

Septempunctata: Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, szerk. PÉNZES Tiborc Szabolcs, Budapest, rec.iti, 2011

Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára

Step­ha­nus nos­ter: Ta­nul­má­nyok Bar­tók Ist­ván 60. szü­le­tés­nap­já­ra, szerk. Jan­ko­vics Jó­zsef, Jan­ko­vits Lász­ló, Szi­lá­gyi Emő­ke Rita, Zász­ka­licz­ky Már­ton, Bu­da­pest, re­ci­ti, 2015.

A fi­no­man szőtt bar­tó­ki elő­adás­mód a tu­do­mány mel­lett min­dig tar­to­gat va­la­mi­lyen meg­le­pe­tést, at­ti­kai sót. Ez a stí­lus imi­tá­ci­ó­ra csá­bít: bevallva-bevallatlanul szá­mos pá­lya­társ pró­bál­ja utá­noz­ni.”

Bar­tók Ist­ván ba­rá­tunk kri­ti­kus ol­va­só, hol­ott a nyílt po­lé­mia tu­dó­si én­jé­től ide­gen. Ám ami­kor át­te­kin­ti a vá­lasz­tott tárgy­kör szak­iro­dal­mát, ab­ból ki­in­dul­va olyan össze­füg­gé­se­ket fe­dez fel, ame­lyek fe­lett, ami­kor ér­te­sül ró­luk szó­ban, írás­ban, az ol­va­sott szak­mun­ka szer­ző­je is ör­ven­de­zik. Re­mél­jük, hogy ezt a kö­te­tet is így ol­vas­sa majd.”

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail